วันอังคาร, 26 ตุลาคม 2564

“CAT เพาะพันธุ์ดี” สนับสนุนระบบไอโอทีเกษตรอัจฉริยะ รร.บ้านกำแพงเพชร CAT นำโครงการ “CAT เพาะพันธุ์ดี” สนับสนุนระบบไอโอที เพื่อการเรียนรู้เกษตร 4.0

นางสาวโชติกา ไพจ์ศรี ผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์และสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร พร้อมด้วยนางสาวสุรพีร์ สมรูป
ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานบริการลูกค้า กสท เขตใต้ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT ส่งมอบระบบไอโอทีเทคโนโลยีสมาร์ทฟาร์มอุปกรณ์เซ็นเซอร์ควบคุมน้ำและความชื้นเพื่อพัฒนาเกษตรอัจฉริยะให้กับโรงเรียนบ้านกำแพงเพชร จ.สงขลา ซึ่งเป็นการสนับสนุนองค์ความรู้และเทคโนโลยีที่ทันสมัยด้านสมาร์ทฟาร์มภายใต้โครงการ “CATเพาะพันธุ์ดี” โดยมีนายจรัสพร ลางคุลเกษตริน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกำแพงเพชร เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2562

โครงการ “CAT เพาะพันธุ์ดี” มีเป้าหมายนำเทคโนโลยีไอโอทีสมาร์ทฟาร์มเข้าพัฒนาภาคการเกษตรท้องถิ่นระดับชุมชนและโรงเรียน พร้อมการพัฒนาแปลงเกษตรสาธิตเพื่อให้นักเรียนครู บุคลากร และชุมชนได้สัมผัสเรียนรู้เข้าใจเทคโนโลยีไอโอทีสมาร์ทฟาร์มด้วยการปฏิบัติและนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้จริง แปลงเกษตรพืชผักสวนครัวของโรงเรียนบ้านกำแพงเพชร ซึ่งประยุกต์เทคโนโลยีระบบไอโอทีสมาร์ทฟาร์มบนโครงข่ายไอโอทีช่วยเพิ่มความสะดวก ลดระยะเวลาและแรงงานในการดูแล สร้างผลผลิตที่มีคุณภาพและปริมาณเพิ่มขึ้น เพื่อการส่งเสริมโครงการอาหารกลางวันของนักเรียนทั้งยังนำผลผลิตส่วนที่เหลือจำหน่ายเป็นรายได้ต่อยอดทางเศรษฐกิจบนหลักเศรษฐกิจพอเพียง นอกจากนี้CAT ยังจัดอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรของโรงเรียนบ้านกำแพงเพชร เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนเกษตร 4.0 ในโรงเรียน จนถึงการต่อยอดเป็นศูนย์การเรียนรู้เกษตรสมัยใหม่สามารถถ่ายทอดความรู้ เพื่อยกระดับศักยภาพผลผลิตทางการเกษตรไปสู่ชุมชนอื่นๆ ให้เกิดเป็นความยั่งยืนต่อไป
ทั้งนี้ โครงการ “CAT เพาะพันธุ์ดี” ได้ต่อยอดความสำเร็จจากโครงการ “CAT Digital Come Together” ที่มีผลงาน
ขับเคลื่อนกิจกรรมพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลในพื้นที่เกษตรกรรมวังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา โดยจะเน้นในการผลักดันเทคโนโลยีสนับสนุนด้านเกษตรกรรมซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายของการพัฒนาให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น บนแนวคิด “ร่วมแบ่งปันเทคโนโลยี สร้างสังคมดีไปด้วยกัน

“โครงการ ‘CAT เพาะพันธุ์ดี’ นอกจากสื่อความหมายหลักในการพัฒนาสมาร์ทฟาร์มให้ขยายไปในกลุ่มเกษตรกรแล้ว
ยังสื่อถึงการสร้างคนพันธุ์ดี ครอบคลุมมิติของ“ดี”ที่หมายถึงคนดีมีคุณภาพอันเป็นต้นทุนสำคัญในการขับเคลื่อนพัฒนาสังคมให้ยั่งยืน และ“D” ที่สื่อความหมายถึง “Digital” อันเป็นหัวใจหลักในการดำเนินธุรกิจยุคใหม่ขององค์กร CAT เพื่อการสร้างคน Digital ให้เป็นกำลังสำคัญของประเทศในภาคเกษตรกรรม โดย CAT หวังให้ผลระยะยาวจากการพัฒนาสมาร์ทฟาร์มของโครงการฯ ได้ช่วยส่งเสริมการพัฒนาเกษตร 4.0 เพื่อนำมาซึ่งผลผลิตที่มีคุณภาพ รวมทั้งด้านการพัฒนาคนดิจิทัลที่มีคุณภาพให้กับประเทศไทยซึ่งมีเกษตรกรรมเป็นรากฐานสำคัญ”