วันพฤหัสบดี, 23 กันยายน 2564

ลูกทุ่งออนไลน์

เรื่องมาใหม่
เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข ในการเฝ้าระวัง ควบคุมและป้องกันโรค- ตั้งจุดตรวจคัดกรองเชิงรุกค้นหาผู้ป่วยโควิด-19 ในเขตเทศบาลนครสงขลา
เทศบาลเมืองคอหงส์ โดยกองช่าง ลงพื้นที่ตัดกิ่งไม้/ต้นไม้ บริเวณซอยแก้วอุทิศตลอดสาย ตามนโยบายของกองในการจัดกิจกรรมพัฒนาพื้นที่ทุกวันพุธ
นายอำพล ธรรมปาโล นางสาวสุภารัตน์ บุญสม และนายภูรินทร์ ทิพย์มณี รองนายกเทศมนตรีนคร ร่วมมอบนม-ไข่ ให้แก่หญิงตั้งครรภ์และมารดาหลังคลอด ในโครงการส่งเสริมภาวะโภชนาการมารดาและทารกเชิงรุก ประจำเดือนกันยายน
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงติดตามการดำเนินโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนตามพระราชดำริ ในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน พื้นที่จังหวัดสงขลา ระหว่างวันที่ 21-22 กันยายน 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์)