วันเสาร์, 21 พฤษภาคม 2565

NIDA มอบโล่รางวัลแด่อาจารย์ด้านกฎหมายมหาชน (อาจารย์กิตติศักดิ์ หนูชัยแก้ว) ศิษย์เก่าที่สร้างชื่อเสียงให้สถาบัน ประจำปี 2564

เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2565 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) สถาบันการศึกษาระดับสูงของชาติจัดงานมอบ “โล่รางวัลนักศึกษาเก่าที่สร้างชื่อเสียงให้แก่สถาบัน” ประจำปี 2564 ตลอดระยะเวลากว่า 56 ปี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) ได้มุ่งเน้นการเรียน การสอน การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมควบคู่กับวิชาการให้แก่นักศึกษา เพื่อให้นักศึกษาของสถาบันมีคุณภาพ มีศักยภาพ และสามารถสร้างผลงานให้กับสังคมและประเทศชาติได้ต่อไป ทำให้ปัจจุบันมีนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาไปแล้วได้รับรางวัลต่างๆ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความสำเร็จในการสร้างชื่อเสียงให้แก่สถาบัน

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จึงได้จัดให้มีการมอบรางวัลแก่นักศึกษาเก่าที่สร้างชื่อเสียงให้แก่สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ที่ได้รับการประกาศเกียรติคุณยกย่องในด้านวิชาการ วิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรม กีฬา สุขภาพ ศิลปวัฒนธรรม และด้านสิ่งแวดล้อม ในระดับชาติและนานาชาติ โดยมีนักศึกษาเก่าได้รับรางวัลหลายท่าน

หนึ่งในผู้ที่ได้รับรางวัล คือ อาจารย์กิตติศักดิ์ หนูชัยแก้ว หรือ “อาจารย์ปอนด์” ศิษย์เก่าของคณะนิติศาสตร์ ปัจจุบันเป็นอาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกริก อาจารย์ปอนด์เป็นนักวิชาการด้านกฎหมายมหาชน ผู้มีความสนใจด้านการเมืองการปกครอง กฎหมายรัฐธรรมนูญ ได้รับเชิญให้แสดงความคิดเห็นประเด็นด้านกฎหมายมหาชนอยู่บ่อยครั้ง นอกจากนั้นเป็นอดีตเยาวชนผู้ทำกิจกรรมเพื่อสังคมมากมาย ตำแหน่งที่สำคัญในอดีต ได้แก่ ประธานชมรมเด็กและเยาวชนดีเด่น สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และได้รับรางวัลระดับชาติมากมาย อาทิเช่น รางวัลเกียรติยศเจิดจรัส 1 ทศวรรษเยาวชนดีเด่น สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์ฯ ประจำปี 2564 รางวัลเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2553 เป็นต้น

อาจารย์ปอนด์กล่าวอยู่เสมอว่า “สังคมจะดีได้ถ้าเราช่วยกันทำ มีเงินช่วยเงิน มีแรงช่วยแรง ไม่มีเงินไม่มีแรงช่วยกำลังใจ” #ขอเป็นกำลังใจให้กับผู้ทำความดีเพื่อสังคมกันครับ