วันอังคาร, 17 พฤษภาคม 2565

OR รับรางวัลเชิดชูเกียรติองค์กรส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ

คุณจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มอบรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติให้แก่ คุณจิราพร ขาวสวัสดิ์ CEO OR ในฐานะที่ “OR” เป็นองค์กรตัวอย่างที่คำนึงถึงความเท่าเทียมระหว่างเพศและเป็นเครือข่ายภาคเอกชนที่มีศักยภาพในการส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศได้อย่างเป็นรูปธรรมในงาน “สานพลังเครือข่ายร่วมขจัดการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ (Gender Fair)” ซึ่งจัดโดยกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจุดประกายให้เกิดสังคมแห่งความเสมอภาคอย่างแท้จริง.OR มุ่งมั่นในการสร้างโอกาสให้คนทุกเพศ ทุกวัย รวมไปถึงคนตัวเล็ก บุคคลข้ามเพศ ตลอดจนผู้ด้อยโอกาส เพราะ OR เชื่อมั่นว่าทุกคนมีความเท่าเทียมกัน จึงควรเปิดใจรับฟัง เข้าใจ ยอมรับและเคารพในตัวตน ซึ่งจะทำให้ทุกคนสามารถแสดงศักยภาพออกมาได้อย่างเต็มที่นั่นเอง

💫 .รับชมคลิป VDO ได้ที่ : https://bit.ly/38vWzho.OR เติมเต็มโอกาส เพื่อทุกการเติบโต ร่วมกัน 💙 .#OR#โออาร์#เติมเต็มโอกาสเพื่อทุกการเติบโตร่วมกัน#EmpoweringAlltowardInclusiveGrowth#รวมพลังร่วมสร้างเพื่อทุกวันที่ดีขึ้น#Togetherforbetterment#GanderFair